Vis menu Søg

63 Madsebakke

Madsebakke

- Helleristninger

Det er i Olsker sogn og Allinge-Sandvig, at man op til vor tid har fundet de fleste og flotteste samt særdeles bevaringsværdige bornholmske lokaliteter med helleristninger.

Godt gemt af vejen, bag en række sommerhuse og omgivet af dyrkede marker tæt op ad en cykelsti har Danmarks største og flotteste helleristningsfelt i lang tid ligget noget upåagtet på Lille Madsebakke.

Ordet Madsebakke henviser iøvrigt til, at bakken i 1719 var ejet af en mand med navnet Madtz, nutidens Mads.

Ifølge oplysninger på Bornholms Museums hjemmeside, tryk her, finder man på den blankpolerede klippeflade mere end 11 skibe, 3 buede linier, der måske også er skibe, 5 solkors og 4 fodtegn samt en større mængde skålgruber.

I nogle stenbrud på Store Madsebakke 100 meter SØ for dette flotte felt blev der i 1893 opdaget yderligere to helleristningsfelter med tilsammen mindst 16 skibsbilleder, flere skåltegn og en lille mandsfigur, men det lykkedes ikke at redde dem fra stenbryderne for eftertiden.

Og så er der helleristningerne på den isskurede klippe ved Storløkke. De kom for dagens lys i 1929, da et par stenhuggere ryddede klippen for jord inden bortsprængning - og de blev bevaret!

Mange af helleristningerne er orienteret i forhold til solens op og nedgangs positioner på bestemte dage i året.
 
Det må være bevidst udført fra risterens side, da han fremstillede skibene for 2800 år siden og som viser den interesse, bronzealdermennesket havde for solen, muligvis som et livgivende og guddommeligt fænomen.
Solhjulet
Prøv selv! Tag et kompas og mål retningerne ind på skibene her på Madsebakke, den nærliggende Storløkkebakke og feltet ved Blåholtshuse, se nærmere ved at trykke her.
 
 
Med Bornholms Regionskommune, Bornholms Museum, Destination Bornholm og NaturBornholm var Bornholm deltager i det internordiske projekt RANE, Rock Art in Northern Europe fra 2002 til 2005.
 
I projektet blev der i den grad fokuseret på billederne i det bornholmske grundfjeld, og i området nord og vest for Madsebakke blev der registreret mange nye heller med ristninger.
 
Kendskabet til disse helleristninger som kulturhistoriske fortidslevn, der som andre fortidsminder kræver beskyttelse, indhentede derfor meget hurtigt den hidtidige kommunale planlægning i området nord og vest for Madsebakke, som i kommuneplanen var udlagt til sommerhusbebyggelse gennem Lokalplan 03-09.
 
Også i det allerede udbyggede område nord for dette åbne areal blev der i flere sommerhushaver konstateret heller med en omfattende billedverden efter øens bronzealderbefolkning.
 
I 2003 erhvervede Langebjerg ApS, et konsortium bestående af fire personer med adresse i Gudhjem, alle matrikler indenfor lokalplanens område. Også de to fredede matrikler med Madsebakke og helleristningerne havde konsortiet erhvervet sig til ejendom.
 
RANE-aktiviteterne åbenbarede imidlertid flere heller med ristninger indenfor lokalplanens afgrænsning.
 
I forsøget på at redde, hvad reddes kunne, sendte Danmarks Naturfredningsforening derfor i juni 2006 et forslag til fredning af et større ubeskyttet areal med disse nye fund af helleristninger.
 
Det område, der blev foreslået fredet, strakte sig fra Madsebakke til Hammersholm, herunder dette 6,2 ha. store Lokalplan 03-09-areal.
 
Fredningsnævnet afviste i maj 2008 at gennemføre fredningen, bl.a. på grund af, at Konsortiet bag Langebjerg ApS krævede mere end 41 millioner kroner for ikke at bebygge arealet.
 
Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Naturklagenævnet, der i juni 2009 ophævede afgørelsen og tilbageviste sagen til fornyet behandling og gennemførelse af fredningen med udgangspunkt i det foreliggende fredningsforslag. Læs om Naturklagenævnets afgørelse ved at trykke her.
 
Fredningsnævnet traf herefter den 26. februar 2010 en ny afgørelse om fredningen af bronzealderlandskabet, en afgørelse, der ligeledes blev påklaget til Naturklagenævnet.
 
I mellemtiden havde Danmark haft regeringsskifte, og ankeinstansen kom herefter til at hedde Natur- og Miljøklagenævnet, der traf sin afgørelse den 8. september 2011.
 
Langebjerg ApS fik tilkendt 5,9 millioner kr. i erstatning ved fredningen. Læs mere ved at trykke her.
 
Da der herefter ikke kan bygges sommerhuse på de 6,2 ha. har Langebjerg ApS solgt dette og selskabets øvrige ejendomme til Foreningen Bornholm.
 
Sparekassen Bornholms Fond har ved en donation gjort det muligt for foreningen at finansiere købet. Læs mere ved at trykke her.
Foreningen Bornholms areal siden 2012
Se fredningskort her, og plejeplan for det fredede areal her.
 
Foreningen Bornholm inviterede til en rundvisning på det fredede areal ved de to helleristningseksperter Flemming Kaul, Nationalmuseet og Gerhard Milstreu, Tanum Hällristningsmuseum i Bohuslän samt Finn Ole Nielsen fra Bornholms Museum.
 
130 interesserede fulgte invitationen og blandt mange andre spændende oplysninger kunne Flemming Kaul afsløre, at Madsebakke helt sikkert har været hellig længe før bronzealderen.
 
Under nogle udgravninger af en dyb hulning er der fundet både knogler og lerkarskår. Man må derfor antage, at folk allerede i stenalderen har brugt hulningen som et gravkammer.
 
Og på forsiden af klippen ved siden af indgangen til gravkammeret kan man klokken 1600 om eftermiddagen ane et naturligt dannet billede af et dødningehoved!
 
Kulturstyrelsen åbnede den 14. juni 2012 for sporet til helleristningerne i kulturlandskabet fra de mange nyfundne ristninger på Hammersholm til Madsebakke med et lignende stort antal interesserede gæster og en tale af Direktøren.
Skibet i hellen og skibet i kulten
En hidtil noget overset hilsen fra bronzealderfolket er med denne fredning kommet til ære og værdighed takket være nogle få ildsjæles utrættelige arbejde for at sikre den bornholmske identitet.
Ispoleret helle på Madsebakke
En billedbog på den blankpolerede helle
Udsigt til horisonten mod ØST
Vandskurede render i helleristningshellen
Helleristninger fylder store del af hellen ud
Skålgruber signalerer en frugtbarhedskult?!
Lokalplan 03-09 udlagt til sommerhuse
Frilagt helle indenfor lokalplanområdet med skålmærker
Endnu flere helleristninger
Ekskursion til Madsebakke
Finn Ole Nielsen fortæller
Flemming Kaul orienterer om detaljer i helleristningerne
Kaul fremviser en detalje
Man kan ane et dødningehovede på klippen klokken 16
Nye infotavler fortæller historien om helleristningerne i landskabet
Procession på Madsebakke
Skibet med manden